Saturday, September 15, 2007

BAB HURUF YANG HAMPIR PADA MAKHRAJNYA

Imam Qalad, Kisaei dan Abu ‘Amru mengidghamkan huruf الباءyang sukun kepada huruf الفاءpada 5 tempat sahaja di dalam Al-Quran , seperti berikut:

Surah An-nisa’ ( أو يغلب فسوف نوءتيه)
Surah Ar-Rodhdu وإن تعجب فعجب قولهم ))
Surah Al-Isra’ ( قال اذهب فمن تبعك)
Surah Thoha ( قال فاذهب فإن لك )
Surah Al-Hujrat ( ومن لم يتب فأولئك )

Imam Qalad membaca dengan 2 wajah pada tempat tersebut di dalam surah Al-Hujrat.
Baki ahli Qura’ bersepakat mengizharkan pada 5 tempat tersebut.
Imam abu Haris mengidghamkan huruf اللام yang mati kepada hurufالذال kepada 6 tempat berikut :
Surah Al-Baqoroh ( ومن يفعل ذالك فقد ظلم نفسه)
Surah Al-‘Imran ( ومن يفعل دالك فليس من الله في شىء )
Surah Al-‘Imran ( ومن يفعل دالك عدوانا وظلما )
Surah An nisa’ (( ومن يفعل دالك ابتغاء مرضات الله
Surah Al-furqan (ومن يفعل دالك يلق أثاما (

Pada kalimah dimana huruf lam berbaris dommah yang terdapat didalam surah al-baqarah,semua baki ahli qura’ mengizharkannya.

Imam kisaei mengidghamkan huruf fa yang sukun kepada huruf ba hanya didalam surah Saba’,dimana semua baki ahli qura’ mengizharkannya.

Imam hamzah,kisaei dan Abu Amru mengidghamkan huruf zal yang sukun kepada huruf ta pada lafaz () hanya pada 2 tempat seperti berikut;

Mereka juga mengidghamkan huruf zal yang sukun kepada huruf ta hanya didalam surah tohaa,dimana semua baki ahli qura’ mengizharkannya.

Imam Abu Amru,hisham dan kisaei mrngidghamkan huruf sa kepada huruf ta pada lafaz () yang terdapat pada 2 tempat seperti berikut,diman semua baki ahli qura’ mengizharkannya.

Imam Abu Amru mengidghamkan huruf ra yang sukun kepada huruf lam walaupun terdapat perselisihan akannya dan imam susi mengidghamkannya dengan tanpa khilaf,dimana semua baki ahli qura’ mengizharkannya,

Imam hafs,hamzah,ibnu kasir,abu amru dan qalun mengizharkan huruf nun pada yasin dengan huruf wau pada kalimah walquran.begitu juga pada kalimah nun walqalam.baki ahli qura’ mengidghamkan huruf nun pada 2 tempat tersebut mekainkan imam warsy membacanya dengan 2 wajah iaitu pada kalimah nun walqalam.

No comments: