Saturday, September 15, 2007

BAB IDGHAM MOTQORIBAIN DAN MUTAJANISAIN PADA SATU KALIMAH ATAU DUA KALIMAH

Apabila berhimpun dua huruf mutaqoribain yg berbaris pada kalimah yg satu, maka Susi mengidghamkan qof ق pada kaf ك dengan dua syarat:
sebelum qof huruf berbaris
selepas kaf mim jama’
contoh:
maka Susi mengidghamkan qof pada kaf dengan idgham yg sempurna dan seolah-olah kaf yg bertashdid. Dan menzahirkan sifat qof. Dan apabila tidak mencukupi satu syarat di atas, maka wajib izdhar kepada semua ahli Qurra’.


Susi membaca dengan dua wajah:
-izdhar dan idgham pada lafaz عسى ربه أن طلغكن
izhar – ada mim jama’ selepas kaf.
Idham – ada nun niswah yg bertashdid selepas kaf.


Apabila datang dua huruf mutaqoribain atau mutajanisain pada dua kalimah, Susi mengidghamkan huruf awal apabila daripada huruf yg 16 pada awal bait kedua. Huruf-huruf tersebut ialah:
س ل ت ن ب ر د ض ط ك ذ ه س م ق ج

No comments: